Statut Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

(tekst jednolity – 6 listopada 2020 roku)

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polskie Towarzystwo Angiologiczne”, w skrócie PTA, zwane w dalszych postanowieniach statutu „Towarzystwem” i działa na zasadach określonych w ustawie Prawo stowarzyszeniach" z dnia 7 kwietnia 1989 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 210).

2. Towarzystwo może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim brzmiącym Polish Society for Angiology oraz wyróżniającego je znaku graficznego.

§ 2

1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych statutowych celów Towarzystwo może działać także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Wrocław.

§ 3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo ma prawo powoływania oddziałów terenowych i innych jednostek służących realizacji jego celów.

§ 5

Towarzystwo używa pieczęci podłużnych o treści: "Polskie Towarzystwo Angiologiczne" lub "Polskie Towarzystwo Angiologiczne Oddział w ….".

§ 6

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

§ 7

1. Towarzystwo posługuje się znakiem graficznym - emblematem i odznaką wyróżniającymi je wśród innych organizacji i jest nim stylizowany znak składający się z liter PTA.

2. Emblemat (znak graficzny) i odznakę zatwierdza Walne Zgromadzeniem na wniosek Zarządu.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

§ 8

Celem Towarzystwa jest:

1) szerzenie zdobyczy nauki wśród angiologów, chirurgów  naczyniowych oraz innych specjalności mających związek z angiologią i chirurgią naczyniową

2) zachęcanie i wdrażanie Członków Towarzystwa do pracy naukowej;

3 ) podnoszenie wiedzy z zakresu leczenia i profilaktyki chorób naczyń, poprzez współdziałanie w tym zakresie z władzami, samorządami oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi w kraju i za granicą;

4) promocja działań podnoszących jakość leczenia oraz monitorowanie jakości leczenia chorób naczyń;

5) dbanie o etyczne zachowanie zawodowe środowiska angiologów;

6) współuczestniczenie w konkursach na stanowiska ordynatorów oddziałów angiologii i współudział w powoływaniu konsultantów w dziedzinie angiologii;

7) opiniowanie i kształtowanie programów nauczania przed i podyplomowego w dziedzinie angiologii oraz do specjalizacji w zakresie angiologii;

8) inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinach objętych zakresem działania Towarzystwa oraz krajowa i międzynarodowa wymiana naukowa;

9) współpraca z przedstawicielami innych dyscyplin nauki i techniki na rzecz realizacji celów Towarzystwa;

10) dofinansowanie staży naukowych i zawodowych, publikacji, udziałów w konferencjach, zjazdach naukowych.

§ 9

1. Dla osiągnięcia celów Towarzystwo:

1) organizuje zebrania, sympozja, zjazdy naukowe oraz naukowo-szkoleniowe,

2) prowadzi działalność wydawniczą w kraju i współpracuje z wydawnictwami zagranicznymi,

3) współdziała w organizowaniu i realizowaniu naukowej działalności informacyjno-szkoleniowej;

4) współdziała w specjalizowaniu i szkoleniu kadry medycznej w zakresie angiologii i angiochirurgii,

5) prowadzi działalność oświatowo-zdrowotną w zakresie swojej specjalności,

6) współpracuje z uczelniami medycznymi, towarzystwami naukowymi, instytucjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi, samorządowymi w kraju i zagranicą oraz konsultantami krajowymi,

7) inicjuje i wspiera badania naukowe zbieżne z celami Towarzystwa, w szczególności dofinansowując ich prowadzenie oraz ustanawia stypendia i przekazuje środki finansowe dla swoich członków.

2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, w zakresie:

1) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, jako przedmiot działalności podstawowej,

2) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

3) PKD 18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,

4) PKD – 47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,

5) PKD 73.1 – Reklama

6) PKD – 74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – PKD 74,

7) PKD 86 - Opieka zdrowotna,

8) PKD 88 - Pomoc społeczna bez zakwaterowania.

3. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy wyłącznie realizacji celów Statutowych.

4. Jeżeli podjęcie przez Towarzystwo określonej działalności na podstawie odrębnych przepisów będzie wymagało uzyskania zezwolenia lub koncesji, Towarzystwo zobowiązuje się do ich uzyskania przed podjęciem tej działalności lub spełnienia innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków wspierających,

3. członków honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy absolwent studiów medycznych, wykazujący zainteresowanie angiologią i chirurgią naczyń (angiochirurgią) lub innymi specjalizacjami z nimi powiązanymi deklarujący aktywną realizację celów Towarzystwa.

2. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna z kraju i z zagranicy szczególnie zasłużona dla angiologii i Towarzystwa.

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i osoby prawne, które są zainteresowane działalnością Towarzystwa i zadeklarowały pomoc w realizacji jego celów.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa z głosem stanowiącym,

2) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,

3) czynnego uczestnictwa w zjazdach naukowych i wszystkich innych spotkaniach organizowanych przez Towarzystwo,

4) noszenia odznaki Towarzystwa,

5) przynależności do Oddziału Towarzystwa.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,

2) aktywnie współdziałać w realizacji celów statutowych Towarzystwa,

3) przestrzegania norm współżycia i zasad etyki zawodowej,

4) regularnie opłacać składki w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie w terminie do końca marca każdego roku kalendarzowego,

5) przekazania swojego adresu e-mail, celem doręczania wszelkiej korespondencji związanej z wykonywaniem praw i obowiązków związanych z członkostwem w Towarzystwie.

§ 14

Członkowie wspierający mają te same prawa i obowiązki, z wyjątkiem praw wyborczych i prawa uczestnictwa w zgromadzeniach i zebraniach z głosem stanowiącym.

§ 15

1. Godność honorowego członka Towarzystwa nadawana jest osobom fizycznym i prawnym, które położyły szczególne zasługi na polu nauk medycznych i rozwoju Towarzystwa.

2. Godność honorowego członka Towarzystwa nadawana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.

3. Członkowie honorowi mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie wspierający, z wyjątkiem obowiązku uiszczania składek.

§ 16

1. Przynależność członków zwyczajnych i wspierających ustaje wskutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

2) podjęcia uchwały przez Zarząd w razie niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku, mimo upomnienia przesłanego drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez członków Towarzystwa, zgodnie z § 13 pkt 5) Statutu,

3) wykluczenia przez Zarząd w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu na dodatkową karę utraty praw publicznych,

4) śmierci członka.

1. Członek skreślony może być ponownie przyjęty na prawach nowo wstępującego pod warunkiem uiszczenia zaległych składek.

2. Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Głosowanie w takim przypadku jest tajne.

 

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

 

§ 17

1.Władzami Towarzystwa są:

a. Walne Zgromadzenie,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna

2.Kadencja wszystkich władz trwa dwa lata, a wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.

3.Uchwały władz, poza wyjątkami przewidzianymi w statucie, zapadają zwykłą większością głosów.

§ 18

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne zgromadzenie zwoływane jest w odstępach dwuletnich.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. wytyczanie kierunków i programu działania Towarzystwa,

2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5. rozpatrywanie odwołań od decyzji podjętych przez Zarząd w trybie § 16 ust. 1 pkt 2) i 3) Statutu dotyczących wykluczenia członków,

6. uchwalanie wysokości składek członkowskich,

7. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu lub rozwiązania Towarzystwa,

8. nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

9. podejmowanie innych uchwał w sprawach zastrzeżonych Statutem do jego kompetencji.

§ 20

Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim zaś terminie bez względu na ilość obecnych.

§ 21

W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:

1) z głosem stanowiącym: członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

§ 22

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa oraz drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez członków Towarzystwa, zgodnie z § 13 pkt 5) Statutu.

§ 23

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej, 20 członków zwyczajnych lub Zarządu Oddziału Towarzystwa.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie późniejszym niż trzy miesiące od daty zgłoszenia wniosku.

§ 24

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami, realizuje uchwały i wytyczne Walnego Zgromadzenia oraz reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa niezbędne jest łączne działanie:

1) Prezesa i Sekretarza, lub

2) Prezesa i Skarbnika, lub

3) Prezesa i Wiceprezesa,

4) dwóch członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika.

§ 25

 

1. Zarząd składa się z 9 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa, w tym Prezesa oraz Prezesa – Elekta.

2. Prezes-Elekt jest automatycznie członkiem Zarządu na kolejne 6 lat stając się w następnej kadencji (tj. za dwa lata) Prezesem Zarządu, a w następnej Prezesem Ustępującym (Past-Prezes).

3. Funkcja Prezesa – Elekta, Prezesa, Prezesa Ustępującego Towarzystwa nie może być łączona z funkcją Krajowego Konsultanta w dziedzinie angiologii i chirurgii naczyniowej.

4. Funkcja Prezesa – Elekta, Prezesa i Prezesa Ustępującego jest pełniona  jednorazowo (tylko jeden raz).

5. Prezes ma prawo do wyboru Wiceprezesa, Sekretarza Zarządu i Skarbnika spośród pozostałych członków Zarządu.

6. Prezes, Prezes Ustępujący (Past – Prezes), Prezes – Elekt, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik stanowią Prezydium Zarządu Towarzystwa.

7. Członkowie zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

8. W przypadku wakatu w składzie Zarządu, Zarząd ma prawo dokooptować nowego członka Zarządu, z tym, że liczba dokooptowanych członków Zarządu nie może być większa niż 2.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

1) uchwalanie tematycznych planów pracy, budżetu i sprawozdań z ich wykonania,

2) powołanie, zawieszanie i rozwiązywanie sekcji naukowych i komisji tematycznych oraz nadzorowanie ich działalności oraz powoływanie przewodniczących sekcji naukowych,

3) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,

4) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Towarzystwa,

5) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,

6) współdziałanie z zainteresowanymi władzami i instytucjami w zakresie naukowej działalności Towarzystwa,

7) występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,

8) zatwierdzanie regulaminów działalności sekcji naukowych i komisji problemowych,

9) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa,

10) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwa.

§ 27

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej jednak niż raz na pół roku i zwoływane są przez Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza.

2. Organizację i tryb pracy Zarządu oraz jego Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

3. W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej, Konsultant Krajowy w dziedzinie angiologii, a także przedstawiciele PTA w krajowych i międzynarodowych stowarzyszeniach federacjach.

§ 28

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

2. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

3. Zarząd może podejmować uchwały drogą elektroniczną. Uchwały podejmowane w tym trybie podlegają podpisaniu przez członków Zarządu na najbliższym posiedzeniu.

§ 29

1. Prezydium Zarządu kieruje działalnością Towarzystwa w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu.

2. Uchwały Prezydium Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Prezydium i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 30

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa wybieranym na dwuletnią kadencję.

2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3. W przypadku wakatu w składzie Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować nowego członka, z tym, że liczba dokooptowanych członków Komisji Rewizyjnej nie może być większa niż jeden.

§ 31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,

2) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi,

3) kontrola opłacania składek członkowskich,

4) przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Towarzystwa.

5) nadzorowanie działalności Oddziałów.

§ 32

Sposób działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

 

Rozdział V

Oddziały Towarzystwa

 

§ 33

1. Oddziały Towarzystwa mogą być powoływane w każdym województwie lub dla kilku województw, w którym co najmniej 15 członków zwyczajnych wystąpi z taką inicjatywą.

2. Powoływanie Oddziałów następuje uchwałą Zarządu. Uchwała o powołaniu Oddziału określa jednocześnie teren działalności Oddziału.

3. Oddziały podlegają krajowym władzom Towarzystwa i prowadzą działalność statutową realizując cele Statutowe, uchwały Walnego Zgromadzenia oraz uchwały Zarządu Towarzystwa.

§ 34

1. Władzami Oddziału są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd Oddziału.

2. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 2 lata.

§ 35

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału, zwoływane przez Zarząd Oddziału.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Do kompetencji Walnego zebrania Członków Oddziału należy:

1) uchwalanie kierunków działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępującego Zarządu Oddziału oraz sprawozdań z rocznej działalności,

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4) wybór Zarządu Oddziału.

§ 36

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział wszyscy członkowie Oddziału Towarzystwa.

§ 37

Walne Zebranie Członków Oddziału podejmuje uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

§ 38

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane przez Zarządu Oddziału oraz przez Zarząd, z własnej inicjatywy a także na wniosek 1/3 członków Oddziału.

2. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa oraz drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez członków Oddziału, zgodnie z § 13 pkt 5) Statutu.

§ 39

Zarząd Oddziału składa się z trzech członków w tym: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 40

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz Towarzystwa,

2) reprezentowanie Oddziału,

3) składanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządowi.

§ 41

Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 42

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

 

Rozdział VI

Majątek i fundusze Towarzystwa

 

§ 43

Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 44

Na fundusze Towarzystwa składają się:

1) składki,

2) subwencje i dotacje,

3) spadki, zapisy i darowizny,

5) wpływy z działalności gospodarczej i z majątku.

§ 45

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd.

§ 46

Dla ważności czynności dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagana jest reprezentacja określona w § 24 ust. 2 Statutu.

 

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązywanie się Towarzystwa

 

§ 47

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie zwykła większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 48

W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie decyduje o przekazaniu majątku Towarzystwa i powołuje likwidatora lub likwidatorów.

 

Rozdział VIII

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 49

Przepisy Statutu wchodzą w życie w dniu zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym i mają zastosowanie do spraw także do spraw rozpoczętych a nie zakończonym prowadzonych na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.

§ 50

Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nowe kadencje następuje w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym nastąpi przyjęcie nowego Statutu przez Krajowy Rejestr Sądowy. Przepis § 25 ust. 4 powyżej nie ma zastosowania, co oznacza, że do władz Towarzystwa mogą być wybierani członkowie władz pełniący już te funkcje w przeszłości. 

Deklaracje członkowskie

Materiały
do pobrania


Deklaracja członkowska
+ pobierz

Wytyczne profilaktyki i leczenia
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
+ pobierz

Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych w 2017 roku
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy bez specjalizacji
+ pobierz

Program specjalizacji dla lekarzy posiadających specjalizację z chirurgii naczyniowej lub chorób wewnętrznych                                                      
+ pobierz

Lista konsultantow wojewódzkich                                                         
+ pobierz

Lista ośrodkow ze specjalizacją z angiologii                                                                                                      + pobierz